Continguts i accés

El fons documental i arxivístic de l’Institut d’Estudis Catalans està gestionat des del Servei de Documentació i Arxiu , per la cap del Servei, juntament amb el suport tècnic de dues persones especialitzades. Podeu accedir a l’IEC Obert per consultar els nostres fons.

A més de l’arxiu històric, l’Arxiu disposa de fons personals i d’entitats que s’han rebut a l’Institut d’Estudis Catalans al llarg de la seva història i que corresponen a membres de l’Institut i personalitats destacades de la cultura catalana. Aquesta documentació ocupa mil dos-cents metres lineals, que augmenten periòdicament segons les transferències internes i les donacions que es porten a terme.

Arxiu històric

Els fons de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans són constituïts per la documentació generada per la mateixa institució en l’exercici de les seves funcions i activitats, des de la  fundació, l’any 1907, fins als nostres dies.

Les eines de descripció per a la gestió d’aquests documents són la base de dades del catàleg, que actualment inclou més de quaranta-cinc mil registres, i els inventaris detallats de cada fons.

  • Els trenta-nou fons de l’arxiu de l’IEC són:

Arxius de membres de l’IEC   (19 fons)

Per a completar aquesta informació, al Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC s’ha portat a terme una recerca acurada per a localitzar els arxius personals d’altres membres de l’IEC. Consulteu la relació alfabètica que oferim la als investigadors que hi puguin estar interessats.

Altres fons   (20 fons)

 

Procediment de consulta

Adreça de contacte: arxiu@iec.cat

Per a facilitar i agilitar l’accés als fons, cal enviar una sol·licitud per correu electrònic a l’Arxiu de l’IEC, en la qual s’ha d’indicar quina investigació s’està portant a terme i quina documentació es vol consultar. Tot seguit, s’envia la informació pertinent i es concreta el dia i l’hora de consulta.

Condicions d’accés

Des de l’Arxiu de l’IEC es tenen en compte els valors documentals establerts en el quadre següent:

FASE FUNCIÓ DURADA

 

LOCALITZACIÓ

 

1. ACTIVA Documentació en tràmit. Vigència administrativa i consulta freqüent 5 anys Arxius d’oficina o de gestió
2. SEMIACTIVA Consulta interna. Avaluació per a seleccionar-los i expurgar-los De 6 a 25 anys Arxiu intermedi (integrat a l’arxiu central)
3. INACTIVA Valor històric i conservació permanent  

A partir de

30 anys

 

Arxiu central històric

Els usuaris tenen accés a la documentació de l’arxiu històric de l’IEC (fase 3), amb finalitats de recerca i investigació, quan aquesta ha superat els 30 anys d’antiguitat, i, per tant, ha adquirit el valor històric que li proporciona una conservació permanent a l’arxiu.

Amb el suport de: